Keresés

huenfrderu

Authors: Pályázatfigyelő - új pályázatok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása "Civil Információs Centrum" cím elnyerésére

1. Alapvető háttér információ, pályázati és jogszabályi háttér A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet. A Civil törvény VIII. fejezete (51-52. §) határozza meg a civil információs centrumok kiválasztásának módját, feladatát. Továbbá a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 8. alcíme rögzíti a civil információs centrumok főbb jogosultságait és kötelezettségeit. További kapcsolódó jogszabályok: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.); - a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet.

2. A pályázat célja, célterülete A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a Civil Információs Centrum címet elnyerhessék. A címbirtokost a címhasználathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 2016. január 1-től, 2016. december 31-ig illetik meg. A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek a Civil Információs Centrum kialakítására és a miniszter által adományozott cím szerinti működésre az adott megyében, valamint a fővárosban. Emellett a Civil Információs Centrumok kötelesek az e pályázati kiírásban, a szakmai együttműködési megállapodásban és a Civil törvény 52. §-ában foglalt feladatok ellátására.

3. A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei 3.1. A pályázók köre Jelen pályázat keretében kizárólag jogi személyiséggel rendelkező Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok vehetnek részt, amelyek az alábbi feltételek mindegyikét teljesítik jelen pályázat kiírásának időpontjában: - a pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 éve működik; - székhelye a megpályázott megye/főváros egyik településén/fővárosban található; - tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére/fővárosra kiterjed; - rendelkezik az adott megyében/fővárosban jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával. 3.2. A pályázat benyújtásának feltételei - A pályázat célterülete: az ország 19 megyéje és a főváros. - Jelen pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy Civil Információs Centrum kialakítása érdekében. - Konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

4. Támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai - A pályázati kiírás alapján 19 megyei és 1 fővárosi cím elnyerésére van lehetőség. A pályázat eredményeképpen összesen 20 civil szervezet nyerheti el a Civil Információs Centrum címet. - A pályázati kiírás függelékei: 1. számú függelék: A Civil Információs Centrumok által nyújtandó kötelező szolgáltatások és elvárt minimum értékek (Felhívjuk a figyelmet az indikátorokhoz kapcsolódó lábjegyzetben rögzített kiegészítő információkra!) 2. számú függelék: Pályázatok elbírálásának szempontrendszere A pályázat formai vizsgálata során ellenőrzésre kerül: a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra, b) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik, c) a pályázó az összes szükséges dokumentumot és mellékletet csatolta, d) a pályázó a Pályázati adatlap eredeti példányát - hivatalosan aláírva és ajánlott küldeményként feladva - postai úton is benyújtotta. A feltételek teljesülése esetén a pályázat érvényes. A pályázatok tartalmi elbírálására a pályázati kiírás 2. számú függeléke szerinti szempontrendszer szerint, a pályázatok rangsorba állításával kerül sor. Amennyiben utóbb megállapítást nyer, hogy a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, vagy a cím visszavonására a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 17. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint kerül sor, vagy az elbírálását követően a címet elnyert pályázó a címről lemond, a miniszter a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázót jogosítja fel a cím viselésére. Ha nincs rangsorban következő pályázó, akkor az adott megyében (fővárosban) új címpályázatot kell kiírni, az utolsó címpályázati kiírásban rögzített, Civil Információs Centrum cím használati időszak végéig.

5. A pályázat kötelező és nem kötelező mellékletei A pályázat elkészítése során kötelezően alkalmazandó dokumentumok, minták: Kötelező mellékletek - Pályázati adatlap (1. számú melléklet) - Megvalósíthatóság szakmai terve (2. számú melléklet) Nem kötelező mellékletek: - Együttműködési szándéknyilatkozat(ok) (3. számú melléklet)

6. Adminisztratív információk A pályázati kiírás megjelenik az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalos honlapján, melynek címe: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma[1], valamint a Civil Információs Portálon: http://civil.info.hu[2] honlapon. 6.1. A pályázat benyújtásának határideje A pályázat benyújtásának határideje 2015. december 15. 6.2. A pályázat benyújtásának módja és helye A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úton nyújtható be. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a Pályázati adatlap hivatalosan aláírt eredeti példánya papíralapon, postai úton, legkésőbb 6.1 pontban megjelölt határidőig, ajánlott küldeményként is megküldésre kerüljön az alábbi címre. Postacím: 1054 Budapest, Báthory utca 10. VII. emelet, 714-es szoba, Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya (a továbbiakban Főosztály), titkárság) A Pályázati adatlap és a mellékletek szerkezete és formája nem változtatható meg, a tartalmi változtatás csak a kitöltésre vonatkozik. 6.3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: - A Pályázati adatlap és a Megvalósíthatóság szakmai terve (formanyomtatvány) kitöltése során ügyelni kell a megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. - A Pályázati adatlap és a Megvalósíthatóság szakmai terve (formanyomtatvány) szerkezetének és formájának megváltoztatása esetén a pályázat érvénytelennek minősül. - A pályázathoz Együttműködési szándéknyilatkozat e pályázat szerinti formanyomtatványon nyújtható be. Benyújtása nem kötelező. - Hiánypótlásra nincs lehetőség. 6.4. Döntés A pályázatokról a 4. pontban foglaltak szerint a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter dönt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) munkatársaiból kiválasztott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján. 6.5 Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 31. 6.6. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és helye: A pályázati döntésről a Minisztérium a döntés meghozatalától számított 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma[3] és a http://civil.info.hu/[4] honlapokon. A döntésről szóló értesítésnek a pályázat elutasítása esetén tartalmaznia kell az elutasítás indokait, a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját. Az értesítést követően megküldésre kerül a Szakmai Együttműködési Megállapodás tervezet és a szükséges dokumentumok listája. A döntésről történő tájékoztatást követően a Pályázók a döntési javaslat pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik. 6.7 A kifogás benyújtásának határideje és módja A pályázó kifogást nyújthat be - az Ávr. 102/D. §-a szerint - ha a pályázati eljárás vagy a támogatói döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba ütközik. A kifogást a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásban lehet benyújtani a Főosztályon (postacím: 6.2.) a döntéshozónak címezve. A kifogást a Főosztály a beérkezéstől számított öt napon belül - a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt - a döntéshozónak továbbítja. A döntéshozó a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja: a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy b) a kifogást elutasítja és erről a kifogást tevőt haladéktalanul értesíti. A kifogásnak tartalmaznia kell: a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges adatokat, c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. A kifogással érintett megyében/fővárosban a címpályázat eredménye csak a kifogás elbírálását követően lesz hatályos. 6.8 A pályázattal kapcsolatos információ kérésének lehetősége: A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható: EMMI Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya dr. Tolnay Csaba munkatárs Telefon: 06 1 795 1338 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. honlap: http://civil.info.hu/[5]

.

Ingyenes e-mail tanfolyamLegalább ennyit a forrásteremtésről címmel

Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni. Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban. Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!Huszerl József szerkesztő

Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink

Ajánló

Én-márka építés távoktatási tanfolyam Bővebben a tanfolyamról >>>[6]
Ingyenes hírlevelünkreitt iratkozhat fel

References^ http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma (www.kormany.hu)^ http://civil.info.hu (civil.info.hu)^ http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma (www.kormany.hu)^ http://civil.info.hu/ (civil.info.hu)^ http://civil.info.hu/ (civil.info.hu)^ >>> (selfbranding-tanfolyam.pafi.hu)

Bővebben.... http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/6C09364D6CF75470C1257F11004231BF