Keresés

huenfrderu

több válasz is lehet helyes!!!

Felkészülési kérdések, amelyeket kidolgozva tudtok felkészülni a városismereti versenyre!!! 

 1. Mióta BUDAPEST Budapest (azaz mikor egyesül a három város, Buda, Pest, Óbuda)?
 • 1950
 • 1873
 • nem tudjuk biztosan, de már a római korban
 1. Mikor alakult ki Nagy-Budapest?
 • 1950
 • 1873
 • nincs ilyen megnevezés
 1. Mikoriak az első régészeti emlékek?
 • már az ősember is szálláshelyül használta az itteni barlangokat
 • csak a bronzkortól laktak itt
 • a római településről vannak csak ismereteink
 1. Mi volt itt a rómaiak korában?
 • légiós tábor, helyőrség
 • polgárváros
 • helytartóság
 1. A mai főváros mely részein voltak erődök?
 • Óbudán
 • Budán
 • Pesten
 1. Mely források szerint nevezték el Budát Attila bátyjáról?
 • német Nibelung-ének
 • középkori magyar krónikák
 • Mátyás korvinái
 1. Kiről kapta nevét Buda a korabeli források szerint?
 • német hercegnőről
 • Attila bátyjáról
 • nem tudjuk honnan ered a név
 1. Kinek a vezetésével foglalták el a magyarok a Kárpát-medencét a 9. század végén?
 • Attila
 • Árpád
 • István


 1. Hol választott központi szálláshelyet Árpád vezér?
 • Aquincum romjai közelében
 • a pesti síkon
 • a mai Székesfehérvár közelében
 1. Ki volt Gellért püspök?
 • Árpád fejedelem első papja
 • I. István tanácsadója
 • István fiának, Imre hercegnek nevelője
 1. Miről kapta új nevét a korábbi Kelenföldi-hegy?
 • egy madárról
 • Széchenyi Istvánról
 • Gellért püspökről
 1. Hol volt királyi vár a 13. században a mai főváros területén?
 • ebben az időszakban nem volt vár itt
 • Budán, a mai vár helyén
 • Óbudán
 1. Miből élt a kora középkori (13. század) Óbuda népessége?
 • kereskedelemből
 • elsősorban iparosok éltek itt
 • szőlőművelésből és bortermelésből
 1. Miből élt a kora középkori (13. század) Pest lakossága??
 • kereskedelemből
 • elsősorban iparosok éltek itt
 • szőlőművelésből és bortermelésből
 1. Kitől kap először kiváltságlevelet Pest városa?
 • II. Endre
 • II. András
 1. A tatárok mely városrészeket dúlták fel?
 • csak Pestet, a Duna megállította őket
 • csak Budát
 • Pestet és Óbudát


 1. Mi fűződik IV. Béla nevéhez?
 • az egyháznak ajándékozta a Nyulak szigetét
 • Pestnek kiváltságlevelet adott
 • a budai várhegyen kőből várat építetett
 1. Mi volt a Margit sziget eredeti neve?
 • Senki szigete
 • Nyulak szigete
 • Ürge-sziget
 1. Az Árpád házi királyok a 13., 14. században hol tartották gyakran az országgyűlést?
 • Rákos mezőn
 • Budai várban
 • Óbudán
 1. A budai polgárok mit tettek az Árpád-ház kihalása után?
 • maguk választottak új királyt
 • fegyverrel támadták a pápa királyjelöltjére, Károly Róbertre
 • kiközösítették a pápát
 1. Hányszor koronázták meg Károly Róbertet?
 • egyszer
 • kétszer
 • négyszer
 1. Melyik település volt a királynék városa?
 • Óbuda
 • Esztergom
 • Székesfehérvár
 1. Zsigmond uralkodása alatt kiadott Buda város jogkönyve mit tartalmazott?
 • céhszabályokat
 • térképet
 • kiváltságlevelet
 1. Melyik volt a Magyarországon elnyerhető városi kiváltságok legmagasabb foka?
 • budai kiváltság
 • királyi városi kiváltságlevél
 • budai jog
 1. Melyik királyunk alatt mondják, hogy Buda elnyerte fénypontját a középkorban?
 • Zsigmond
 • Mátyás
 • II. András
 1. Melyiknek volt több lakosa a római Aquincumnak, vagy a 15. századi Budának?
 • római Aquincumnak
 • 15. századi Budának
 • közel egyforma volt a lakosszám a két időszakban
 1. Hányszor foglalta el Szulejmán pasa a budai várat?
 • egyszer
 • kétszer
 • háromszor
 1. Mit kaptak hűségükért János királytól a budai polgárok?
 • kiváltság levelet
 • adómentességet
 • kollektív nemességet
 1. Melyik fürdő épült eredetileg a török korban?
 • Király fürdő
 • Rudas fürdő
 • Rác fürdő
 1. A török megszállás alatt milyen nemzetiségűek települtek a városba?
 • svábok
 • zsidók
 • muszimok
 1. Mikor sikerült visszafoglalni a töröktől Buda városát?
 • 1650
 • 1672
 • 1686
 1. Milyen nemzetiségűek nem léphettek a töröktől való felszabadulása után a várba?
 • török
 • magyar
 • sváb
 1. Hol telepedtek le a szerbek (rácok) a városban?
 • Tabánban
 • a mai Szerb utcai ortodox templom körül
 • a budai várban
 1. Mi adta a gazdasági élet alapját a török utáni Pest, Budán?
 • az átmenő forgalom, az utazók, kereskedők, marhahajcsárok kiszolgálása
 • kisipar, kereskedelem
 • szőlészet, borászat
 1. Milyen modern elveket követett a 17 század végén a budai tanács?
 • megtiltotta a szemét utcán történő lerakását
 • elrendelték a szalma- és nádfelek elbontását, az utcák kikövezését
 • elrendelték a kémények kötelező kitéglázását
 1. Ki adta vissza a török kor után Budának és Pestnek a szabad királyi városi jogot?
 • Lotaringiai Károly
 • II. Lipót
 • Eleonóra régens-császárnő
 1. Milyen vezetőket választottak a 18. század szabad királyi városai Buda és Pest?
 • polgármestert
 • bírót
 • főkapitányt
 1. Ki volt Buda első polgármestere?
 • Prenner Farkas András
 • Vatula János
 • Mosel József
 1. Ki volt Pest első polgármestere?
 • Prenner Farkas András
 • Vatula János
 • Mosel József
 1. Ki volt Pest első bírója?
 • Prenner Farkas András
 • Vatula János
 • Mosel József
 1. Kinek az intézkedései tették Budát a 18. századra az ország központjává?
 • III. Károly magyar király
 • Mária-Terézia
 • II. József
 1. Hol tartották a magyar országgyűlést Mária-Terézia alatt?
 • Budán
 • Bécsben
 • Pozsonyban
 1. Milyen intézkedések segítették Buda igazgatási központtá válását Mária-Terézia és II. József intézkedései közül?
 • a nagyszombati egyetem Budára helyezése
 • a Magyar Kamara ideköltöztetése
 • az országgyűlés ide helyezése
 1. Minek köszönheti nevét a Vérmező?
 • a területet elborító pipacsok színéről
 • a töröktől való felszabadítás során itt egy igen jelentős csatát vívtak, mely után igen sok halott vérében fürdött a terület
 • itt végezték ki a jakobinusok vezetőit, köztük Martinovics Ignácot is
 1. Mikor kezdődött a Városliget lecsapolása, növénytelepítése, park kialakítása?
 • 17. század végén
 • 18. század végén
 • 19. század második felében
 1. Mit alapított Széchenyi Ferenc a városban?
 1. Mit alapított Széchenyi István a városban?
 1. Hány lakosa volt a 19. század közepén Pestnek?
 • 50 ezer
 • 100 ezer
 • 150 ezer
 1. Budának vagy Pestnek volt több lakosa a 19. század derekán?
 • Budának
 • Pestnek
 • kb. egyforma volt a lakosszám a két városban
 1. Melyiknek volt több lakosa a római Aquincumnak, vagy a 18. századvégi Budának?
 • római Aquincumnak
 • 18. századvégi Budának
 • közel egyforma volt a lakosszám a két időszakban
 1. Volt-e híd Pest és Buda között az 18. század végén?
 • volt, rendes kőhíd
 • volt, de csak hajóhíd
 • nem volt
 1. Mi volt a 18-19. században a meghatározó városszerkezet formáló erő?
 • a város polgárainak tanácsa
 • osztrák építőmérnökök
 • természeti katasztrófák
 1. Mikor adták át a Lánchidat?
 • a 1948-49-es szabadságharc megkezdése előtt, 1948 március elején
 • csak a szabadságharc befejezése után 1849 novemberében
 • jóval később, 1867 auguszusában
 1. Volt-e már Európában a Lánchíd megépítésekor hasonló függőhíd?
 • néhány, jóval kisebb volt a Temze folyón
 • sok ilyen volt már Európában, ezért választotta ezt a típust Széchenyi István
 • nem, ez volt az első ilyen híd
 1. Az első vasútvonalat melyik irányban építették meg?
 • Pest - Gödöllő
 • Pest - Székesfehérvát
 • Pest -Vác
 1. Melyik épület megépítése köthető a Lánchídon kívül Széchenyi István nevéhez?
 • Nemzeti Színház
 • Magyar Tudományos Akadémia
 • alagút
 1. Melyik tevékenység beindítása köthető Széchenyi István nevéhez?
 • folyamszabályozás
 • gőzhajózás
 • lóversenyzés
 1. Ki fogalmazta meg először, hogy Pestnek és Budának Budapest néven egyesülnie kellene?
 • Széchenyi István
 • Batthyányi Lajos
 • Deák Ferenc
 1. Mit fogalmaztak meg az 1848-ban született törvények Buda és Pest kapcsán?
 • itt kell minden évben összehívni az országgyűlést
 • itt kell megkoronázni a királyt
 • itt lesz a magyar kormány székhelye
 1. Haynau milyen rendelkezéseket vezetett be a Szabadságharc leverése után?
 • nem lehetett az utcán magyarul beszélni
 • az utcákat és tereket nem viselhették magyar nevüket, csak a régi német nevet
 • rendkívüli állapotot hírdetett
 1. Ki volt az egyesült Budapest első főpolgármestere?
 • Kammermayer Károly
 • Ráth Károly
 • Podmaniczky Frigyes
 1. Milyen feladatot látott el báró Podmaniczky Frigyes?
 • ő volt Budapest első főpolgármestere
 • ő volt a kiegyezés után az első miniszterelnök
 • ő volt a város fejlesztését irányító Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke
 1. Ki nyerte az 1870-ben kiírt városrendezési pályázatot, azaz kinek köszönhetjük a főváros mai szerkezetét?
 • Podmaniczky Frigyes
 • Schulek Frigyes
 • Lechner Lajos
 1. Melyik volt a második Duna-híd?
 • Margit híd
 • Ferenc József híd (mai Szabadság híd)
 • Erzsébet híd
 1. Melyik vonalon közlekedett sínkocsi a kiegyezés után?
 • Lánc híd és Óbuda közt
 • Kálvin tér és Újpest között
 • az Andrássy úton
 1. Hol állították forgalomba a villamos ősét 1887-ben?
 • Andrássy úton
 • Kiskörúton
 • Nagykörúton
 1. Melyik indult el előbb?
 • a sikló a Várhegyre
 • a Fogaskerekű a Szabadság-hegyre
 • ugyanabban az évben 1870-ben indult mindkettő
 1. Melyik a kiegyezés utáni, 19. század végi korszaknak a vívmánya?
 • rádió
 • távirda
 • telefon
 1. Ki tervezte az Operaházat?
 • Ybl Miklós
 • Kós Károly
 • Lechner Ödön
 1. Mikorra épült meg Európa első földalattija?
 • 1896
 • 1901
 • 1914
 1. Miért nevezték Erzsébetváros egy részét „Csikágó”-nak?
 • olyan rossz volt a közbiztonság, mint Chicagoban
 • ugyanakkor épült, mint Chicago
 • szabályos háztömbjei és sakktáblaszerű utcahálózata hasonló volt Chicagoéhoz
 1. Mi volt a Szabadság híd eredeti neve?
 • mindig Szabadság híd volr
 • Ferenc József híd
 • Manci híd
 1. Miért emlékezünk jó szívvel Raoul Wallenberg?
 • a 2. világháborúban ellenállási mozgalmat indított
 • svéd nagykövetségen bújtatott ellenforradalmárokat
 • zsidók megmentője volt

tegyot-tedot címkék

{component index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&layout=blog&Ittemid=3849}

Népszerű címkék

Nem találhatók címkék.

Együttműködő Partnereink

 Térképeket a rendezvényre a Cartographia kft.-t biztosítja.

Köszönjük támogatásukat.

logo ketsoros300btssz logo 25pemesz_logoPest Megyei Szabadidősport Szövetségntp logopmgyia logoPest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványdiaksport_logo.jpglogo-mob-slogen-2.pngiynf_logo.pnggolding_logo_hosszu.jpgKarpatok_cmyk.jpgEGT_NCTA.jpgnea-01.jpg