Keresés

huenfrderu

J e g y z ő k ö n y v

 • Helyszín: Budapesti Sportszékház, 1053 Budapest, Curia u. 3.
 •  
 • Napirendi  előtt:
 • A Természetjáró Fiatalok Szövetsége 2013. évi kitüntetéseinek ünnepélyes átadása:
 • Ifjúsági Természetjárásért Életműdíjat kapott:
 • Vrazsovics Gáborné a veszprémi Édesvíz Természetbarát Egyesületben és a TFSZ-ben végzett tevékenységéért
 • Ifjúsági Természetjárásért Díjat kapott:
 • Káldi Géza az ajkai Bánki Donát Természetbarát Egyesületben végzett ifjúsági munkájáért
 • Ifjúsági Természetjárásért Emlékplakettet kaptak:
 • Durmitsné Baics Rózsa a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség elnöke
 • Kis  Gábor  a Turai Tekergők Társasága vezetője.
 • „Ezüstfokos”    elismerésben részesült Nagy Lászlóné, a Raul Wallenberg Szakközépiskola túrakörének vezetője.
 •  
 • 0. Napirendi pont– mandátumvizsgálat, tisztségek megválasztása, napirend elfogadása
 •  
 • A   29 mandátumból 17  mandátum jelen van, tehát a küldött-közgyűlés határozatképes.
 •  
 • Tisztségekre javaslat:
 • levezető elnök:                         Lehoczki Zoltán
 • jegyzőkönyv-vezető:                Márton István
 • jegyzőkönyv-hitelesítők:           Tötösné Gados Zsuzsanna
 •                                                Kovács Dezső
 •  
 • A jelölteket a küldött-közgyűlés egyhangúlag megválasztotta.
 •  
 • Levezető elnök új napirendi pontként javasolja megtárgyalni a 2014. évi tagszervezeti tagdíj mértékét.
 •  
 • A küldött-közgyűlés a módosított napirendi pontokat, azok sorrendjét egyhangúlag elfogadta.
 •  
 •  
 • 1. napirendi pont – elnökségi beszámoló –Kriston Zoltán, a TFSZ elnöke:
 •  
 • Az írásos beszámolót e-mailben mindenki megkapta, így az elnök csak kiemeléseket tesz.
 • Elsősorban az egyes rendezvényeken kiemelkedő munkát végző társaink munkáját emelte ki, megköszönve azt az egész közösség előtt.
 • Lehoczki Zoltán beszélt a törvényszéki bejegyzés körüli nehézségekről valamint méltatta az új elnök eddigi tevékenységét.
 • A szakmai beszámolóhoz kapcsolódóan Szabó Kristóf az IYNF alelnöke ismertette a nemzetközi szervezet működési struktúrájának változását: jövőben a szervezet hálózatépítő szerepet végez, ezzel biztosítva, hogy azt egyes tagszervezetek, illetve tagok közvetlenül is „egymásra” találhassanak.
 • Hangsúlyozta, hogy az IYNF minden politikai szervezettől, politikai áramlattól független szervezet. Az IYNF hivatalos nyelve az angol.
 • Javasolja a határon túli magyar közösségekkel a kapcsolatfelvételt, közös pályázatok írását,
 • A pályázatok megírásában nem tudnak segíteni, de az elkészített pályázatokat szívesen átnézik, és sok éves pályázati munkájuk tapasztalataival segíteni tudnak a végleges anyag kialakításában.
 • Szabó Kristóf hozzászólásának végén néhány IYNF programra hívta fel a figyelmet.
 •  
 • A küldött-közgyűlés az elnökségi beszámolót változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta.
 •  
 •  
 • 2-4. napirendi pont –Lehoczki Zoltán gazdasági vezető részletesen ismerteti a TFSZ 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, a közhasznú egyszerűsített beszámolót valamint a 2014. évi költségvetési tervet.
 •  
 •  
 • 5. Napirendi pont – Uzsák István a Felügyelő Bizottság tagja felolvassa az ellenőrzésről szóló jelentést. Levezető elnök a jelentés elhangzását követően bocsátja szavazásra a gazdálkodással kapcsolatos beszámolókat.
 •  
 • A küldött-közgyűlés a gazdálkodásról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta
 • A küldött-közgyűlés a közhasznú egyszerűsített beszámolót egyhangúlag elfogadta.
 • A küldött-közgyűlés a 2014. évi költségvetési tervet egyhangúlag elfogadta
 • A küldött-közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta
 •  
 •  
 • 6. napirendi pont: az Alapszabály módosítása
 •  
 • A civil törvény módosítása szükségessé tette, hogy az Alapszabályunkban a törvényi változásokat átvezessük. A szükséges változás szövegét levezető elnök ismertette. A szövetség tagsága pontban a következő változtatást javasolja, a törvény szövegének megfelelően:
 •  
 • „3. A szövetség tagsága
 • A szövetség tagszervezete egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet. A szövetség tagja természetes személy nem lehet.”
 •  
 • A küldött-közgyűlés a módosított Alapszabályt egyhangúlag elfogadta.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 7. napirendi pont: A 2014. évi tagdíj megállapítása.
 •  
 • Az elnökség javaslata, hogy az éves tagszervezeti tagdíj 2500 Ft-ról 5000 Ft-ra változzon.
 •  
 • Lehoczki Zoltán vázolta a változtatás indokoltságát, de a várható kedvezőtlen reakciókat is.
 • A beszámolókban is szerepelt, hogy a pályázati pénzek 2014-ben eddig nem nagyon csordogáltak. A pályázatokon csak szigorúan saját bevételt lehet önrészként igazolni. A TFSZ-nek saját bevétele csak a tagdíjakból és az értékesítésből várható.
 • A tagdíjemelés ugyanakkor kedvezőtlen következménye lehet a tagszervezetek létszámának csökkenése.
 • A felvetésre többen reagáltak (Kriston Zoltán, Várhelyi Miklós és Mag Éva) Igyekeztek meggyőzni a küldötteket a szervezethez való tartozás jogi, erkölcsi előnyeiről, és ismertették az igénybe vehető  kedvezményeket.
 • Gyetvainé Terék Aranka ellenérvként az iskolák nehéz anyagi helyzetét, a pénzbeszedés jogi akadályait említette.
 •  
 • A vita végén egyetértés alakult ki: a szövetség éves tagszervezeti tagdíja 2014-től jogi személyiségű tagszervezeteknek 5000 Ft-ra emelkedik, a jogi személyiség nélküli szervezetek (pl. iskolai túrakörök) továbbra is évi 2500 Ft-ot fizetnek.
 •  
 • A küldött-közgyűlés az éves tagszervezeti tagdíj összegét jogi személyiségű tagszervezetek részére 5000,- Ft-ban, jogi személyiség nélküli tagszervezetek részére 2500 Ft-ban állapítja meg. A határozatot a küldött-közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
 •  
 •  
 • 8. napirendi pont: egyéb bejelentések, hozzászólások.
 •  
 • Magyar Emőke: egy éve felvetődött egy központi egyesület megalakításának szükségessége.
 • A Közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítás után okafogyottá vált az egyesület megalakításának szükségessége.
 • Vázolta, hogy három lehetőség közül választhatunk:
 •             Fenntartjuk a törvényszék felé az igényünket az új egyesület alapítására, ebben az esetben a kért módosításokat, hiánypótlásunkat elkészítjük.
 •             Nem készítjük el a hiánypótlást, ebben az esetben várhatóan nem jegyzik be az egyesületet.
 •             Jelezzük: okafogyottá vált az alapítás igénye, nem alapítunk új egyesületet.
 • A vita összegzése: nem kívánunk új egyesületet alakítani, de a döntés nem a TFSZ küldött-közgyűlés, hanem az alapítók hatásköre.
 • Kriston Zoltán elnök  az MTSZ - TFSZ  kapcsolatrendszeréről beszélt:
 • Az új szabályozás szerint lehetőség adódik arra, hogy a TFSZ tagszervezetként csatlakozzon az MTSZ-hez. Jó kapcsolatra törekszünk az MTSZ-szel, erre vonatkozó javaslatainkat írásba foglaltuk, melyre még nem kaptunk érdemi választ. A hatályos Alapszabályunk szerint a csatlakozás elnökségi hatáskör. A hozzászólásokból kiderült, hogy az MTSZ tagság adminisztratív elvárásai túl bonyolultak az iskolai szakosztályok számára.
 •  
 • Kriston Zoltán segítséget kért a „Több mint játék” kiadványunk értékesítéshez, illetve hasznosításához valamint kéri, hogy az adó 1 %-ával segítsék a TFSZ-t azok akik más irányban még nem elkötelezettek.
 • Az Iskolai Közösségi Szolgálatból adódó lehetőségeit használja ki minden tagszervezet, melyhez a segítségünket felajánljuk. Várjuk a jelentkezőket a 2015. évi jubileumi TEGYOT-TEDOT, és a 2014. évi IVOT megrendezéséhez.
 • Tötösné Gados Zsuzsa ismertette a Gyalogtúrázók Országos Találkozójának tervezett programját, melyet a BTSSZ és a Pest Megyei TBSZ közösen szerveznek. A küldött-közgyűlés résztvevőinek javaslatait még beépíti a végleges kiírásba.
 •  
 • Lehoczki Zoltán levezető elnök megköszöni az aktív részvételt, jelzi, hogy a képes falinaptárak a közgyűlés után átvehetők, felhívja a figyelmet a szövetség honlapjának folyamatos figyelemmel kísérésére és a küldött-közgyűlést bezárja.
 •  
 •  
 •  
 • Budapest, 2014. február 23.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  •    Márton István                                              Lehoczki Zoltán          
  • jegyzőkönyv-vezető                                          levezető elnök
  • Tötösné Gados Zsuzsanna                                               Kovács Dezső
 •  jegyzőkönyv– hitelesítő                                            jegyzőkönyv - hitelesítő

Készült 2014. február 23-án, a Természetjáró Fiatalok Szövetsége küldött-közgyűlésén.

Jegyzőkönyv

Együttműködő Partnereink

 Térképeket a rendezvényre a Cartographia kft.-t biztosítja.

Köszönjük támogatásukat.

logo ketsoros300btssz logo 25pemesz_logoPest Megyei Szabadidősport Szövetségntp logopmgyia logoPest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványdiaksport_logo.jpglogo-mob-slogen-2.pngiynf_logo.pnggolding_logo_hosszu.jpgKarpatok_cmyk.jpgEGT_NCTA.jpgnea-01.jpg