Keresés

huenfrderu
 • TFSZ Elnökségének Szervezeti és Működési Szabályzata – TERVEZET 2013-tól
 • $11.      Szervezeti rendszer
 • A Szövetség szervezeti felépítését és kapcsolati rendszerét alapvetően az Alapszabály határozza meg. Az ebben nem részletezett kérdések szabályozására szolgál a Szervezeti és Működési szabályzat (a továbbiakban SzMSz). A természetjáró tevékenység helyi szervezése és működési feltételeinek biztosítása a tagegyesületek, tagcsoportok (továbbiakban. tagszervezetek) feladata. A Szövetség egész szervezete és működése rájuk épül. Szövetségi képviseletüket azon szervezeteken keresztül gyakorolják, ahol az éves érvényesítést végzik.
 • $12.      Kapcsolati rendszer
 • Képviseleti és munkakapcsolat van elsősorban a tagszervezetek és különféle helyi (állami, önkormányzati és társadalmi) szervek között. Ennek keretében a tagszervezetek képviselik a természetbarát mozgalommal összefüggő érdekeket, szükségleteket a különféle helyi szerveknél és azokkal a konkrét felmerülő problémák, feladatok megoldására munkakapcsolatban állnak.
 • A területi természetjáró szervezetek a különféle területi (állami, önkormányzati és társadalmi) szerveknél képviselik az egész terület természetbarát mozgalmát és a feladatokhoz igazodó munkakapcsolatokat létesítenek e szervekkel.
 • Országosan a Szövetséget az Elnökség nevében a tisztségviselők, az Alapszabályban meghatározott módon képviselik az állami és a társadalmi szerveknél, valamint a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a természetbarát mozgalom érdekeit. A felmerülő feladatok jellegétől függő konkrét munkakapcsolatban állnak ezekkel a szervekkel és szervezetekkel.
 • A nemzetközi és nemzeti természetjáró szervezeteknél az Elnökség képviseli a Szövetséget, a Közgyűlés döntése által megszabott körben és módon.
 • A tagszervezetek autonómiájuk alapján önállóan helyi és regionális (ide értve a nemzetközit is) kapcsolatokat létesíthetnek.
 • $13.      A Szövetség tagsága
 • A Szövetség tagszervezeteiről az Alapszabály 3.1-3.5 pontja, a be- és kilépésről a 3.6-3.7 pontja, a megszűnésről a 3.8 rendelkezik.
 • A tagszervezetek minden évben Regisztrációs lapot töltenek ki.
 • (A belépési nyilatkozat egy példányát a Szövetségnek kell leadni, amely alapján ott nyilvántartásba veszik.)
 • (A Szövetség tiszteletbeli tagjára javaslatot tehet bármely tagszervezet, ill. érvényes természetbarát igazolvánnyal rendelkező személy. A javaslatban ismertetni kell a javasolt személy életútját, különös tekintettel a Szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért végzett tevékenységet. A tiszteletbeli tagokat a központ köteles díjmentesen ellátni természetbarát igazolvánnyal és éves érvényesítési kártyával, valamint köteles küldöttgyűlési meghívásról gondoskodni.)
 • A Küldöttközgyűlésnek a küldöttlétszámot az előző év végéig befizetett tagdíj alapján kell megállapítania. (Az éves elszámolás rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)
 • A küldötteket a küldő szervezet megbízólevéllel (3. sz. melléklet) látja el, amelynek tartalmaznia kell a küldő szervezet és a küldött nevét, valamint a küldött által képviselt mandátumok számát. A megbízólevelet a küldöttközgyűlés megkezdése előtt a Mandátumvizsgáló Bizottságnak kell leadni. A Bizottság a szavazólapokat ezek alapján adja ki. A Mandátumvizsgáló- és a Jelölő Bizottság elnökét és tagjait az Elnökség kéri fel.
 • A Küldöttközgyűlés időpontját az éves eseménynaptárban,  és a Honlapon  közzé kell tenni. Az időpontokat úgy kell megválasztani, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a napirendi pontok esetleges módosításához.
 • A Küldöttközgyűlés elé az Elnökség terjeszti elő az anyagokat. Az Elnökség által előkészített anyagokat, ha azok az Alapszabályt, a Szövetség fő céljainak és tevékenysége fő irányainak, arculatának, értékrendszerének meghatározást, a Szövetségi tagdíj megállapításának alapelveit, vagy a Szövetségnek más szervezetekkel történő egyesülésének, illetve feloszlásának kérdését érintik, az egyéb anyagokkal együtt, harminc nappal a Küldöttközgyűlés előtt a küldő szervezet részére e-mail kell küldeni. A felsorolt témákat érintő elképzeléseket a „Küldöttközgyűlési javaslat” megjelöléssel úgy kell az Elnökséghez eljuttatni, hogy megfelelő vitára kellő idő legyen. Az ilyen jelzésű anyagok vitára bocsátását az Elnökség nem tagadhatja meg. A határidőre beérkezett egyéb, Küldöttközgyűlés elé szánt anyagot – véleményezve vagy anélkül – ha az nem a fentiekben felsorolt témákat érinti, úgy az előző határidő szerint kell a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni.
 • Az Elnökség tagjai a feladatokat az éves munkatervben szereplő projektek alapján egymás között arányosan felosztják, melyet a naptári ütemtervben rögzítenek.
 • A munkaterv szerinti elnökségi ülések összehívásáról az elnök,( az értesítésről az ügyvezető )gondoskodik. Az értesítést és a kiküldendő döntésre előkészített anyagokat az adott elnökségi ülés előtt 5 nappal  kell e-mail elküldeni. Helyszíni kiosztású anyagok általában azonnali döntést nem igénylő, tájékoztató anyagok legyenek.
 • Rendkívüli elnökségi ülést a lehető legrövidebb határidők figyelembevételével egy személyben az elnök javaslatára, vagy az Elnökség 1/3-ának kérésére vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére az ügyvezető hívja össze.
 • Az Elnökség a beterjesztett anyagok alapján, egyszerű többséggel dönt. Ez lehet egyszerű döntés vagy határozat, ill. ajánlás és állásfoglalás.
 • Általában döntés történik az Elnökség működésével, egyes előkészítő és munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben tájékoztató anyagok elfogadásakor más, határozatot, ill. állásfoglalást nem igénylő ügyekben.
 • Általában határozatokat hoz az Alapszabály 6.7 pontja szerint hatáskörébe utalt kérdésekben.
 • Az ajánlás általában a természetbarát mozgalom egészét érintő magatartási, eljárási, szabályozási stb. kérdésekben kialakított, a tagszervezeteknek követésre javasoltakat tartalmazza.
 • Általában állásfoglalás születik a nem az Elnökség hatáskörébe tartozó döntések, illetve nem a természetbarát mozgalom kereteiben működő szervezetekkel kapcsolatos vélemények, javaslatok ügyében.
 • Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülések dátumát, a jelenlévők névsorát, a megvitatott pontok főbb tartalmát, kérésre valamennyi résztvevő szó szerinti hozzászólását, vagy ellenvéleményét; az elfogadott határozatok szövetét és sorszámát; a szavazatok arányát. A jegyzőkönyvet a Szövetség irattárában határozatlan ideig kell megőrizni oly módon, hogy abba bármely tagszervezet megbízottja igény szerint betekinthessen. Az Elnökség döntéseiről, határozatairól, ajánlásairól és állásfoglalásairól a Természetjárásban vagy a Szövetség hírlevelében a tagszervezeteket tájékoztatni kell.
 • A Küldöttközgyűléssel kapcsolatos elnökségi feladatok:
  • $1-         a helyszín, az időpont megállapítása,
  • $1-         a napirendi javaslat megállapítása,
  • $1-         a vita- és egyéb anyagok közreadása,
  • $1-         a küldöttközgyűlési bizottságok tagjainak megbízása.
 • Előkészítő és Szerkesztő Bizottság
 • Tagjait néhány rész felelőssel kiegészítve az Elnökség köréből célszerű választani.
 • Feladata az ügyvezető közreműködésével a vitára bocsátott dokumentumok előkészítése, a küldöttközgyűlés zavartalan lefolyásának biztosítása, a határidők betartása és küldöttközgyűlés technikai előkészítése.
 • Mandátumvizsgáló Bizottság
 • Tagjai a Szövetség Alapszabályában és szervezeti kérdéseiben jártas, a jelölésben személyileg nem érintett, köztiszteletben álló szervezett természetbarátok lehetnek. Feladata a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a küldöttállításra jogosult tagszervezetek küldöttlétszámának előzetes megállapítása, és a megbízólevelek alapján a szavazólapok kiadása, a küldöttközgyűlés határozatképességének megállapítása.
 • Jelölő Bizottság
 • Tagjait a természetbarát közéletben ismert, jó mozgalmi kapcsolatokkal rendelkező személyekből kell összeállítani. Feladata a tagszervezetek véleményének kikérése, a beérkező személyi javaslatok összegyűjtése, rangsorolása és közreadása, ezek hiányában megfelelő jelöltek felkutatása, szükség esetén önálló bizottsági javaslat kialakítása.
 • Szavazatszámláló Bizottság
 • Feladata a szavazatok összeszámlálása és a Küldöttközgyűlésen való közzététele.
 • A munkabizottságok az Elnökség munkáját szakmai kérdésekben támogató, szakmai feladatokat ellátó szervek. A munkabizottságok alakulhatnak állandó, és egy-egy feladatra is.
 • A munkabizottságok belső felépítésüket és működési rendjüket maguk alakítják ki, melyet az Elnökség hagy jóvá. A szervezetek saját munkaterületükön – hatáskörükön belül – információs és munkakapcsolatokat tartanak fenn. Minden évben elkészítik munkaterüket, amit az Elnökség elé terjesztenek. Programjaikhoz költségvetést készítenek (törekedjenek a nyereséges programokra), pályázatokat írnak, szponzorokat, hirdetőket keresnek.
 • A szervezetek a saját hatáskörüket meghaladó döntési javaslatokat kötelesek az Elnökség elő terjeszteni. Az irodavezető segítségével kapcsolatot tartanak a többi bizottsággal, egyeztetik terveiket.
 • A munkabizottságok tevékenységét az elnök, vagy az elnök által megbízott elnökségi tag felügyeli.
 • Elnök:
 • Két elnökségi ülés között gyakorolja a munkáltatói jogkört gazdasági vezető az ügyvezető és az irodavezető tekintetében. Végrehajtja a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatait, két elnökségi ülés között biztosítja a Szövetség folyamatos működését. Akadályoztatása esetén gondoskodik az őt helyettesítő tisztségviselő kijelöléséről.
 • Alelnökök:
 • Regionális szervezetekben képviselik a Szövetséget és felkérésre a tag- és társszervezetek rendezvényein képviselik az Elnökséget.
 • Alelnök I. felügyeli és segíti az irodavezető munkáját, illetve ellátja az éves munkatervben vállalt feladatokat. Előkészíti, megszerkeszti a dokumentumokat (Alapszabály, SzMSz, Beszámolók és Jegyzőkönyvek). és azokat az elnökség elé terjeszti. Kapcsolatot tart a tagszervezetekkel.
 • Alelnök II. felügyeli és segíti a gazdasági vezető munkáját, illetve ellátja az éves munkatervben vállalt feladatokat. Gondoskodik a TFSZ tervszerű, szabályos és fenntartható gazdasági tevékenységéről
 • Ügyvezető:
 • Feladatait az Elnökség döntései és az Alapszabály 7.3 pontjában foglaltak szerint végzi.
 • A Szövetség bejegyzett székhelye: Budapesten a VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3. ,
 •  a telephelye:                        
 • 1146 Budapest, Thököly út 58-60.  szám alatt található.
 •  Ügyfélfogadás csak a telephelyen van
 •  A munkát társadalmi munkatársak és munkavállalók is végezhetik. Az alkalmazottak munkaviszonyának szabályait a Munka Törvénykönyve és végrehajtási szabályai határozzák meg. Az ügyvezető az Alapszabály 7.3 pontja alapján irányítja a központ munkáját.
 • A szövetség központjában végzendő feladatok:
 • Irodavezető:
 • $1-         házipénztár kezelése;
 • $1-         ügyfélfogadás;
 • $1-         irodaszerek, nyomtatványok igénylése;
 • $1-         kiadványok értékesítése,
 • $1-         dokumentumok irattározása, karbantartása.
  • $1-         tagszervezetek folyamatos nyilvántartása és annak hozzáférhetővé tétele; érvényesítés
  • $1-         postabontás.
  • $1-         testületi ülések előkészítése.
  • $1-        
 • Gazdasági vezető:
  • $1-         a központ tulajdonában lévő vagyon kezelése;
  • $1-         könyvelési, számviteli feladatok ellátása; rendezvények előkészítése;
 • $1-         éves költségvetés elkészítése,
 • $1-         pályázati anyagokhoz a költségvetés elkészítése,
 • $1-         irodaszerek és nyomtatványok biztosítása,
 • $1-         sajtó és propagandaanyagok előterjesztése
  • $1-         technikai anyagok biztosítása.
 • Honlapszerkesztő:
 • $1-         a Honlap naprakész karbantartása
 • $1-         a Hírlevél szerkesztése és továbbítása az érintetteknek.
 • Természetjárás újság szerkesztője:
 • $1-         a kéziratok begyűjtése,
 • $1-         az újság arculatának megtervezése, és az anyagok nyomdai előkészítése.
  • $1-         elvégzése; testületi ülések előkészítése; levelezések lebonyolítása;
  • $1-         ügykezelés, irattározás biztosítása;  
  • $1-         testületi nyilvántartások, címjegyzékek vezetése; információáramlás biztosítása;
  • $1-         sajtó és propagandamunka szervezése;
  • $1-         kiadványok előkészítése, készíttetése, terjesztésük megszervezése;
  • $1-         túramozgalmak, kiadványok, jelvények, oktatási anyagok biztosítása;
  • $1-         a központ tulajdonában lévő vagyon kezelése;
  • $1-         könyvelési, számviteli feladatok ellátása; rendezvények előkészítése;
  • $1-         propaganda anyagok beszerzése, biztosítása;
  • $1-         házipénztár kezelése;
  • $1-         technikai anyagok biztosítása.
  • A munkatársak a munkakörüknél fogva rájuk bízott, illetőleg az általuk elvállalt munkafeladatokat körültekintően és lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint tartoznak teljesíteni. Munkájuk során kötelesek betartani a jogszabályokat, valamint a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyéb szabályait, ajánlásait. Minden munkatárs kötelessége, hogy a rendelkezésére bocsájtott szövetségi eszközöket célszerűen, tulajdonosi gondossággal használja és kezelje.
  • A munkatársak igényelhetik, hogy a Szövetség szervei biztosítsák számukra a folyamatos munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételeket.
  • A Szövetség éves költségvetési terv alapján gazdálkodik, amelyet az vezető állít össze és a Küldöttközgyűlés hagy jóvá. A Szövetség gazdálkodását a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatai alapján a Szövetség elnöke irányítja. Az év folyamán törekedni kell az újonnan megjelent és még nem tervezett pályázatokon való részvételre, az esetleges költségvetési módosításokat az Elnökségnek jóvá kell hagynia.
  • Az elnök, (illetőleg az ügyvezető) 300 eFt értékhatárig dönthetnek a jóváhagyott költségvetés végrehajtását célzó – egyébként hatáskörükbe tartozó – ügyletekről. A költségvetési előirányzattól történő eltérésről a legközelebbi elnökségi ülésen tájékoztatni kell az Elnökséget.
  • A tisztségviselők az Alapszabály 6.7 és 7. pontjában biztosított képviseleti jogköre kiterjed a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásra is.
  • Egyéb képviseletet a Szövetség más tisztségviselői megbízás alapján láthatnak el. A megbízáson alapuló képviselet gyakorlásának előfeltétele eseti, vagy meghatározott időre szóló meghatalmazás, amely konkrétan körülhatárolja, hogy a meghatalmazott személy mely ügyre vonatkozóan jogosult képviselni a Szövetséget. Ilyen meghatalmazást az Elnökség nevében a Tisztségviselők adhatnak.
  • A Szövetség képviseletében eljáró személy csak a megbízásban meghatározott körben képviselheti a Szövetséget.
  • A Szövetség nevében feladataik területén aláírási jogkörrel a tisztségviselők rendelkeznek.
  • Nemzetközi megállapodások aláírása a tisztségviselők, illetve az Elnökség által meghatározott személyek jogosultak.
  • Bizottsági kérdések tekintetében a vezetőnek aláírási joga van.
  • Pénz, illetőleg anyagutalványozást, pályázatok cégszerű aláírását kizárólag az utalványozási joggal felruházott személyek írhatnak alá. Pénzintézeti megbízásokat, csekkeket és más iratokat a pénzintézetek mindenkori előírásainak megfelelően kell aláírni.
  • A szövetségi bélyegzők használatára kizárólag az aláírási jogkörrel rendelkezők jogosultak. A szövetségi bélyegzőket biztonságosan zárható helyen kell őrizni.
 • Budapest, 2011.
 •                                                                                                               Lehoczki Zoltán

                                                                                                                 elnök

TFSZ Elnökségének Szervezeti és Működési Szabályzata

Együttműködő Partnereink

 Térképeket a rendezvényre a Cartographia kft.-t biztosítja.

Köszönjük támogatásukat.

logo ketsoros300btssz logo 25pemesz_logoPest Megyei Szabadidősport Szövetségntp logopmgyia logoPest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványdiaksport_logo.jpglogo-mob-slogen-2.pngiynf_logo.pnggolding_logo_hosszu.jpgKarpatok_cmyk.jpgEGT_NCTA.jpgnea-01.jpg